So sánh sản phẩm

VBPL Đất đai
Ngày đăng: 16:44:32 10-09-2015
Số /ký hiệu Ngày ký Trích yếu văn bản Dowload
Số: 02/2015/TT-BTC 05/01/2015 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 48/2012/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM VÀ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT
Số: 43/2014/NĐ-CP 15/5/2014 Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật đất đai
Luật số: 45/2013/QH13 29/11/2013 Luật đất đai
Số: 10/2012/TT-BXD 20/10/2012 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 64/2012/NĐ-CP NGÀY 04/9/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Số: 205/2012/TT-BTC 23/11/2012 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỂ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2012/NĐ-CP NGÀY 11/5/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA.
Số: 42/2012/NĐ-CP 11/5/2012 Nghị định về quản lý và sử dụng đất trồng lúa.
Số: 181/2004/NĐ-CP 29/10/2004 Nghị định hướng dẫn chi tiết luật đất đai 2003
Số: 198/2004/NĐ-CP 03/12/2004 Nghị định của chính phủ về thu tiền sử dụng đất
11/2013/NĐ-CP 14/01 NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
16/2010/TT-BTNMT 26/8 THÔNG TƯ Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
105/2009/NĐ-CP 11/11 NGHỊ ĐỊNH Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
1474/CT-TTg 24/8 CHỈ THỊ VỀ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH ĐỂ CHẤN CHỈNH VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI
42/2012/NĐ-CP 11/5 NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA
38/2011/NĐ-CP 26/5 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 181/2004/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2004, NGHỊ ĐỊNH SỐ 149/2004/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2004 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 160/2005/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2005
48/2010/QH12 17/6 LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
16/2010/TT-BXD 01/9 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CỤ THỂ VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2010/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT NHÀ Ở
71/2010/NĐ-CP 23/6 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT NHÀ Ở
20/2011/TTLT-BTP-BTNMT 18/11 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
20/2010/TT-BTNMT 22/10 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH BỔ SUNG VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Tags: