So sánh sản phẩm

Biểu mẫu trong tố tụng dân sự

Ngày đăng : 08:36:12 08-07-2017
DANH MỤC
 93 BIỂU MẪU TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ
 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/ 2017/NQ-HĐTP ngày     tháng      năm      của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)
Mẫu số 01-DS Biên bản giao nhận tài liệu, chứng cứ
Mẫu số 02-DS Biên bản lấy lời khai của đương sự
Mẫu số 03-DS Biên bản lấy lời khai của người làm chứng
Mẫu số 04-DS Thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí tố tụng
Mẫu số 05-DS Quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ
Mẫu số 06-DS Quyết định trưng cầu giám định
Mẫu số 07-DS Đơn yêu cầu Tòa án ra quyết định định giá tài sản
Mẫu số 08-DS Quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá
Mẫu số 09-DS Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng định giá
Mẫu số 10-DS Biên bản định giá tài sản
Mẫu số 11-DS Biên bản không tiến hành định giá được tài sản
Mẫu số 12-DS Quyết định yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ
Mẫu số 13-DS Quyết định uỷ thác thu thập chứng cứ
Mẫu số 14-DS Thông báo về việc thu thập được tài liệu, chứng cứ
Mẫu số 15-DS Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm (dành cho Thẩm phán)
Mẫu số 16-DS Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)
Mẫu số 17-DS Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)
Mẫu số 18-DS Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)
Mẫu số 19-DS Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)
Mẫu số 20-DS Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)
Mẫu số 21-DS Quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)
Mẫu số 22-DS Quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)
Mẫu số 23-DS Đơn khởi kiện
Mẫu số 24-DS Giấy xác nhận nhận đơn khởi kiện
Mẫu số 25-DS Thông báo chuyển đơn khởi kiện
Mẫu số 26-DS Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện
Mẫu số 27-DS Thông báo trả lại đơn khởi kiện
Mẫu số 28-DS Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn khởi kiện
Mẫu số 29-DS Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí
Mẫu số 30-DS Thông báo về việc thụ lý vụ án
Mẫu số 31-DS Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải
Mẫu số 32-DS Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ
Mẫu số 33-DS Thông báo hoãn phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải
Mẫu số 34-DS Biên bản hòa giải
Mẫu số 35-DS Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ
Mẫu số 36-DS Biên bản hoà giải thành
Mẫu số 37-DS Biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành
Mẫu số 38-DS Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự (dành cho Thẩm phán)
Mẫu số 39-DS Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự (dành cho Hội đồng xét xử)
Mẫu số 40-DS Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự
Mẫu số 41-DS Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)
Mẫu số 42-DS Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)
Mẫu số 43-DS Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)
Mẫu số 44-DS Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)
Mẫu số 45-DS Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)
Mẫu số 46-DS Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)
Mẫu số 47-DS Quyết định đưa vụ án ra xét xử
Mẫu số 48-DS Biên bản phiên toà sơ thẩm
Mẫu số 49-DS Quyết định hoãn phiên toà
Mẫu số 50-DS Quyết định tạm ngừng phiên tòa
Mẫu số 51-DS Biên bản nghị án
Mẫu số 52-DS Bản án dân sự sơ thẩm
Mẫu số 53-DS Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án
Mẫu số 54-DS Đơn kháng cáo
Mẫu số 55-DS Giấy báo nhận đơn kháng cáo
Mẫu số 56-DS Thông báo về yêu cầu làm lại hoặc sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo
Mẫu số 57-DS Thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn
Mẫu số 58-DS Thông báo trả lại đơn kháng cáo
Mẫu số 59-DS Quyết định chấp nhận việc kháng cáo quá hạn
Mẫu số 60-DS Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn
Mẫu số 61-DS Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm
Mẫu số 62-DS Thông báo về việc kháng cáo
Mẫu số 63-DS Thông báo về việc thay đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị)
Mẫu số 64-DS Thông báo về việc rút kháng cáo (kháng nghị)
Mẫu số 65-DS Thông báo về việc thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm
Mẫu số 66-DS Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm
Mẫu số 67-DS Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)
Mẫu số 68-DS Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)
Mẫu số 69-DS Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)
Mẫu số 70-DS Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)
Mẫu số 71-DS Quyết định huỷ bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự
Mẫu số 72-DS Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án
Mẫu số 73-DS Biên bản phiên tòa phúc thẩm
Mẫu số 74-DS Quyết định hoãn phiên toà phúc thẩm
Mẫu số 75-DS Bản án phúc thẩm
Mẫu số 76-DS
 
 
Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm
Mẫu số 77-DS Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn
Mẫu số 78-DS Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị về quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn
Mẫu số 79-DS Quyết định chuyển vụ án giải quyết theo thủ tục rút gọn sang giải quyết theo thủ tục thông thường (tại Tòa án cấp sơ thẩm)
Mẫu số 80-DS Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn
Mẫu số 81-DS Quyết định chuyển vụ án giải quyết theo thủ tục rút gọn sang giải quyết theo thủ tục thông thường (tại Tòa án cấp phúc thẩm)
Mẫu số 82-DS Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm
Mẫu số 83-DS Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm
Mẫu số 84-DS Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị giám đốc thẩm
Mẫu số 85-DS Giấy xác nhận đã nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm
Mẫu số 86-DS Thông báo giải quyết đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm
Mẫu số 87-DS Thông báo giải quyết văn bản thông báo phát hiện vi phạm
Mẫu số 88-DS Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Mẫu số 89-DS Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao
Mẫu số 90-DS Quyết định Giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Mẫu số 91-DS Quyết định Giám đốc thẩm của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao
Mẫu số 92-DS Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự
Mẫu số 93-DS Quyết định giải quyết việc dân sự
 
Tags:
Tin cùng danh mục
Tin liên quan